Влез

Рекламация

Този документ е неизменна част от “Общите условия” на сайта: https://rezerviram.com

 

Този документ е неизменна част от “Общите условия” на сайта: https://rezerviram.com

1. Потребители по смисъла на ЗЗП могат да извършват рекламации на закупени стоки и/или услуги в съответствие с настоящите условия и разпоредбите на Закона за защита на потребителите;
2. Потребителите могат да извършват рекламации на закупени от уеб сайта стоки и/или услуги в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на потребителите. Адрес за извършване на рекламации: 4520 Панагюрски колонии, ул. Христо Ботев №16 или на електронен адрес: help@rezerviram.com
3. Рекламация се извършва само срещу представена касова бележка и/или фактура, издадена от нашия Търговския партньор, както и всякакви други необходими документи, установяващи претенцията по основание и размер;
4. Рекламациите се вписват в специален регистър, срещу представяне на касова бележка или фактура, издадена от нашия Търговския партньор, както и на всички други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
5. Рекламацията се предявява пред нашия Търговския партньор или пред упълномощено от него лице, както и копие до МЕРУЛ в рамките на 14 дни от получаване на стоката/услугата. Рекламацията следва да се извърши в писмена форма. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, телефон и адрес за контакт;
6. При удовлетворяване на рекламацията от нашия Търговския партньор,  същия издава акт за рекламацията в 3 (три) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
7. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50, от ЗЗП при положение, че е изпълнил всички посочените по – горе условия, нашия Търговския партньор се задължава да възстанови на потребителя заплатената цена по банков път в срок от 14 /четиринадесет/ дни от уведомлението;
8. За заплатени и/или извършени услуги, свързани с резервации на сайта https://rezerviram.com, важат следните условия:
• При анулиране на платена резервация по малко от 24 часа преди събитието или неявяване на събитието, сумата не се възстановява.
• При анулиране от страна на потребител на платена резервация, преди изтичане на обявата, платената сума му се възстановява.
• При промяна на датата и/или часа на резервацията повече от 24 часа преди събитието, съгласувана с нашия Търговския партньор, платената сума от потребителя, важи за нова презаверена резервация.
• При извършена некачествена услуга от страна на Търговски партньор, потребителя има право да направи рекламация пред него, с копие до нас, като представи доказателство за това.
• В случай, че нашия Търговски партньор не извърши услуга на потребител заплатил резервация е длъжен да възстанови цялата сума на потребителя.
9. В случай, че потребителя закупи стока от наш Търговски партньор, то при получаване на стоката потребителя е длъжен незабавно да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, той следва незабавно да информира лицето, извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра с описание на явните недостатъци, които се подписват от получателя на стоката и представителя на куриера. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като потребителят губи правото по–късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
10. Потребител има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, както подробно е посочено в Общите условия.
11. Когато не са изпълнени задълженията за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребител има право да се откаже от сключения договор в срок от три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребител в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й;
12.Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите, Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

В случай, че искате да извършите рекламация, моля изтеглете файла по-долу, попълнете го и ни го изпратете на help@rezerviram.com.

Приложение – Формуляр за рекламация