Влез

Общи условия за Търговски партньори

Общи условия за използване на уеб сайт Rezerviram.com за Търговски партньори

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между МЕРУЛ ЕООД, по-долу за краткост “Търговец”, от една страна, и Търговските партньори на Интернет страници и услуги, намиращи се на уеб сайт https://Rezerviram.com, наричани по-долу за краткост Партньори, от друга страна.

МЕРУЛ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК: BG206092678, адрес 4520 Панагюрски колонии, ул. Христо Ботев №16, имейл адрес info@rezerviram.com, телефон +35935752072

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на МЕРУЛ ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от МЕРУЛ ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от Партньорите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Партньорите и Търговеца.

С приемането на Общите условия Партньорите се съгласяват да бъдат обработвани техните лични данни на основание сключения между тях и Търговеца договор.

 Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

 Сайт – https://Rezerviram.com и всички негови под страници.

 Потребител – всяко физическо или юридическо лице, което използва сайта за покупка на резервации от Партньорите на сайта на Търговеца.

Партньор – всяко физическо или юридическо лице, което предоставя стоки или  услуги, които са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, предоставяни на трети лица физически или юридически Потребители на сайта на Търговеца, което като страна, по договор, по закон, действа в рамките на своята търговска или професионална дейност.

 Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правно значима информация, която се намира на Сайта.

 Лични данни – информация за физическо и/или юридическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

 Стока – движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.

 Договор за продажба – договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет абонаментен план.

Услуга – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

 Договор за услуга – договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

 Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 1. Предоставяни услуги

1.1. Сайта предоставя на Партньорите рекламна площадка под формата на обяви, чрез абонаментни планове за предлаганите продукти и услуги от Партньорите.

1.2. Сайта е посредник между Потребителите и Партньорите на сайта, които имат възможност да сключват договори/резервации помежду си за услуга, покупка-продажба и доставка на предлаганите от Партньорите на сайта стоки и услуги.

 Резервация/Поръчка/

2.1. Потребителите използват интерфейса на уеб сайта, за да сключват договор чрез резервация/поръчка/ с Партньорите на сайта за предлаганите от тях стоки и услуги.

2.2. Договорът за покупка-продажба/резервация на стока или за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на резервацията/поръчката/ от Търговеца и/или от Партньорите на сайта.

2.3. При дублиране на дадена резервация или невъзможност за извършване на дадена услуга, Партньорите на сайта си запазва правото да откаже резервацията/поръчката или да промени деня и часа на същата с одобрението на Потребителя.

2.4. След извършване на една или повече резервации, предлагани на уеб сайта на Търговеца, Търговския партньор трябва да добави същите в личния си календар в  случай, че не използва календара в профила си на сайта на Търговеца, за да се избегне неволно дублиране на часове при извършване на резервации онлайн и офлайн.

2.5. Необходимо е Партньорите да предоставят данни за мястото на извършване на услугата и да изберат способ и начин на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

2.6. При извършване на резервация/поръчка/, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета и платена от Партньорите.

2.7. Търговеца и Партньорите имат право да откажат да сключат договор с некоректен Потребител.

2.8. Търговеца и Партньорите имат право да третират Потребител като некоректен в случаите, когато:

 • е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
 • е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца и/или неговите Партньори;
 • са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца и/или неговите Партньори.

2.9. В случай на отказ от резервация на Потребител заплатена на Търговеца или неговите Партньори, Потребителя е длъжен да информира Търговеца и неговите Партньори, но не по-късно от 24 часа преди падежа на резервирания час. При неспазване на това условие на уведомяване за отказ от резервацията на Потребителя или същия не се яви в деня и часа на закупената резервация, платената сума не се възстановява  и се счита за изконсумиран резервирания час.

2.10. В случай, че Потребителя закъснее повече от 10 минути от часа за направената резервация, Партньорите имат право да отменят резервацията или по негово усмотрение да наложи санкция на Потребителя в размер на не повече от 10% от стойността на услугата със съгласието на Потребителя.

2.11. В случай, че Партньорите при резервиран и платен час от страна на Потребител не приеме или не извърши услугата с необходимото качество и срок на изпълнение по негова вина е длъжен да възстанови платената сума на Потребителя до 24 часа от деня на извършване на услугата. В този случай, Потребителя трябва да докаже, че услугата е некачествена и/или неизпълнена в срок.

2.12. Търговеца е длъжен да заплати на Партньорите всички направени резервации на сайта до три работни дни след изтичане на обявата. Това условие се налага при заплащане на резервациите по банков път и защото Търговеца не може да контролира банковите преводи, които са извън неговия контрол за изпълнение.

 Абонаментни планове

3.1. Търговеца предоставя на своите  Партньори, различни абонаментни планове за участие в сайта на Търговеца.

3.2. Абонаментните планове съдържат различни ползи за Партньорите на различни цени от които  Партньорите избират според техните нужди.

3.3. След избор на абонамент от страна на  Партньорите и получаване на заплащането му те могат да публикуват своите обяви според абонаментния план.

 1. Обяви

4.1.  Партньорите сами управляват/публикуват своите обяви на сайта на Търговеца. Търговеца на сайта не носи отговорност, в случай че Партньорите не публикуват броя обяви според абонаментния им план. При публикуване и съответно преди изтичане на дадена обява, Партньорите получават известие по имейл за публикуването/изтичането на обявата.

4.2.  Партньорите носят пълна отговорност за истинността на публикуваната информация, като текст, снимки, видео и др. информация на сайта на Търговеца. За невярна информация в публикуваните обяви от страна на Партньорите относно дейността си, използваните снимки, видео и текст които не са тяхна собственост, носят пълна отговорност, включително и съдебна при иск от трета страна за авторство.

4.3. Търговеца на сайта не носи отговорност за истинността на публикуваните обяви от Партньорите. При иск от трета страна касаеща авторство, Търговеца на сайта не носи отговорност, а неговите автори от страна на  Партньорите на сайта.

 1. Цени

5.1. Цените на предлаганите абонаменти или услуги са тези, посочени на уеб сайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

5.2. Цените на абонаментите и услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

5.3. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта абонаментни пакети и услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки и плащания.

5.4. Търговецът може да предоставя отстъпки за абонаментни планове и услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

5.5. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока/ услуга.

 Плащане

6.1. Партньорите могат да заплатят цената на избрания абонамент и/или услуги като използва по свой избор една от изброените на уеб сайта възможности.  На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:

 • банков превод;
 • чрез платежната система на Epay и EasyPay.

6.2. В случай че Партньорите изберат метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Партньорите могат да бъдат обвързани от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

6.3. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

6.4. Таксата за регистрация в уеб сайта е еднократна и не подлежи на възстановяване.

 Отказ от договора и замяна

7.1. Търговския партньор има право да се откаже от договора за абонамент, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на извършване на покупката на абонамента от Търговеца или от трето лице, а при договор за услуга – от сключване на договора за услуга.

7.2. За да упражни правото си по настоящата клауза, Търговския партньор трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира абонамента/услугите, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

7.3. Когато Партньорите връщат абонамент или услуга с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху абонамента или услугата, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

7.4. Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора/абонамента/услугата.

7.5. За упражняване правото на отказ, Търговецът предоставя на Партньорите възможност за избор, да попълни и да изпрати по електронен път чрез Интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на Партньора потвърждение за получаване на отказа му.

7.6. Търговеца е длъжен да възстанови сумата за платена неосъществена услуга на Партньора за своя сметка, задължително заедно с касовата бележка/ако има такава, и/или фактурата, като ги предаде на Партньора или на упълномощено от него лице, в срок от 14 дни от датата, на която Партньора е упражнил законовото си право на отказ от договора.

7.7. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Партньора се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

7.8. Партньора няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:

 • за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Партньора и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Търговеца.
 • за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни;
 • за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;

7.9. Партньора на Търговеца, възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки и/или за неосъществена резервация по вина на Партньора.

 Гаранции и рекламации

8.1. Партньора има право на рекламация за всяко несъответствие на абонамента или услугата с договореното/поръчаното, когато са открити несъответствия с договора за продажба.

8.2. Партньора не може да оспори несъответствието на абонамента с договора за продажбата, когато:

 • при сключването на договора е знаел че има несъответствие;
 • несъответствието се дължи на материали, предоставени от Партньора.

8.3. Партньора има право да предяви рекламация на абонамента или услугата, независимо от това дали Търговецът е предоставил търговска гаранция.

8.4. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва, чрез замяна на абонамента с друг, съответстващ на договореното, Търговецът ще запази на Партньора първоначалните гаранционни условия.

8.5. При предявяване на рекламация, Партньора може да претендира за възстановяване на заплатената сума за абонамент, за заменяне на абонамента с друг, съответстващ на договореното или за отбив от цената.

8.6. Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца телефон и писмено, чрез посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството.

8.7. Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

8.8. При предявяване на рекламация Партньора посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, на посочените пощенски адрес, телефон и e-mail за контакт.

8.9. При подаване на рекламация Партньора задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 • касова бележка и/или фактура;
 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на абонамента с договореното;
 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

8.10. Рекламацията на абонамента може да се предяви до две години от влизането в сила на абонамента, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

8.11. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

8.12. Ако Търговецът е предоставил търговска гаранция за абонамента и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

8.13. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

8.14. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Партньора се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на абонамента.

8.15. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Партньора.

8.16. Търговецът при основателна рекламация привежда абонамента в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Партньора.

 • Ако абонамента не е поправен и след изтичането на срока по предходната алинея, Партньора има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на абонамента съгласно чл. 114 от ЗЗП.
 • Привеждането на абонамента в съответствие с договора за продажба е безплатно за Партньора. Той не дължи разходи за материали и труд, свързани с поправянето и не понася значителни неудобства.

8.17. При несъответствие на абонамента с договора за продажба и когато Партньора не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

 • разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума
 • намаляване на цената.

8.18. Партньора не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на абонамента, когато Търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на абонамента с нов или да се поправи абонамента, в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Партньора.

8.19. Партньора не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на абонамента с договора е незначително.

8.20. Партньора не може да претендира за разваляне на договора с Търговеца, ако Партньора не използва в пълна степен абонаментния си план по негова вина и не публикува броя  обяви съгласно абонаментния план.

 Интелектуална собственост

9.1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уеб сайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

9.2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира за обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

9.3. Партньора не може да публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, които не са негова собственост на уеб сайта на Търговеца.

9.4. В този случай на претенции от трета страна за авторство  за публикувани снимки, видео и/или текст на сайта на Търговеца от страна на Партньора, последния изцяло носи персонална съдебна отговорност за публикуваната информация в своите обяви, като Търговеца не носи вина за това.

9.5. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Партньора за нормален достъп до предоставяните услуги.

9.6. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги на некоректни Партньори.

9.7. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си, при подаден сигнал за нарушаване на авторското право.

 Прекратяване и разваляне на договора

10.1. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

10.2. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уеб сайта му.

10.3. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

10.4. Писмената форма на договора се счита спазена, с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Партньора или отбелязване в поле (чек бокс) в уеб сайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 Спасителна клауза

11.1. Страните декларират, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 Изменение на общите условия

12.1. Търговецът има право да прави промени на Общите условия, когато това се налага и се задължава да публикува измененията на уеб сайта си за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство, като се посочва датата на промяната в най-горната част на съответната страница. Всички партньори са длъжни периодично да правят справки в съответния раздел за промени и да се запознаят с тях.

12.2. Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Партньора следва да уведоми Търговеца в срок до един месец от датата на промяната на Общите условия.

12.3. В случай че Партньора не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 Приложимо право

13.1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България